Login

Not a member yet? Register now
×
coffeehr

coffeehr

by

CoffeeHR

from Vi?t Nam
149
Categories E-Commerce Colours Blue

More Info

"Công ty c? ph?n ph?n m?m Coffeehr Vi?t Nam v?i h?n 10 n?m kinh nghi?m Ph?n m?m Qu?n tr? Nhân s? cho các doanh nghi?p. CoffeeHR là gi?i pháp dành cho doanh nghi?p SME v?i bài toán v?: Qu?n tr? T? ch?c, Tuy?n d?ng, C&B, ?ào t?o, ?ánh giá, D?ch v? Nhân s?. ?c: Chung c? H?c vi?n Qu?c Phòng, T?ng 2, Tháp ?ông, ?. Võ Chí Công, Xuân La, Tây H?, Hà N?i S?t: 0973060459 Email: email@oos.com.vn