Login

Not a member yet? Register now
×
Mekait

Mekait

by

izmir web tasar?m

from turkey
156650
Categories Internet Colours Black

More Info

Mekait ile Web Site Tasar?m? Mobil Dostu Web Siteleri "Siteniz mobil cihazlarla uyumlu çal??s?n, firman?z ziyaretçi kayb? ya?amas?n" Mobil web sayfa tasar?m? 2015 y?l? itibariyle büyük bir önem kazand?. 21 nisan google algoritma güncellemesi ile önem kazanan mobil web sitesi, firmalar?n mobil aramalar da ziyaretçi kaybetmemek ad?na sahip olmas? gereken bir yap? haline geldi. Web siteniz mobil cihazlara uyumlu de?ilse firmalara önerimiz bir an önce google üzerinde ki s?ralamalar?n? kaybetmemek için web sitelerini uyumlu hale getirmeleridir. 21 Nisan 2015 tarihi itibari ile google web sitelerinin kullan?c?lar?na daha kaliteli içerik sunmalar? ve web sitelerini mobil cihazlara göre optimize etmeleri hususunda bir aç?klamada bulundu. Bu aç?klamaya göre 21 Nisan'dan itibaren Web sitesi tasar?mlar? farkl? ekran çözünürlüklerine uyumlu de?ilse mobil arama sonuçlar?nda s?ralamalar? geriliyecek veya s?ralamalarda hiç gösterilmeyecek. Bu s?ralama kayb? tabikide sektörünüzün güncelli?inede ba?l? olarak de?i?iklik gösterece?ine inan?yoruz. E?er ziyaretçilerinizin bir ço?u mobil arama sonuçlar?ndan geliyorsa firma web siteniz büyük tehtid alt?nda demektir. Rakiplerinizin web sitelerini güncellemeleri sonucunda web siteniz güncel bir yap?ya sahip de?ilse google bu siteleri arama sonuçlar?nda sizin daha üst s?ralar?n?zda ç?karaca??n? aç?k bir ?ekilde uyar?yor.