Login

Not a member yet? Register now
×
hanhtrinhlamcha

hanhtrinhlamcha

by

hanhtrinhlamcha

from Vi?t Nam
111
Categories Blog Colours Black

More Info

Hành Trình Làm Cha Cùng nhau tr??ng thành qua 03 ?o?n hành trình, t? nh?ng “??a tr? có râu” ??n ng??i “?àn ông ?ích th?c” và trên n?a là nh?ng “ông b? b?m s?a” v? ??i nhé. M?i ?o?n hành trình ??u s? bao g?m 05 chuyên m?c v? s?c kh?e, tâm lý, ??i tác, tài chính, ki?n th?c v?i nh?ng bài vi?t riêng bi?t, sâu s?c; ??m b?o các ông s? ?úc và rút ra ???c r?t nhi?u th? hay ho ?? chiêm nghi?m cho b?n thân ??y. Group: https://www.facebook.com/groups/hanhtrinhlamcha/ Fanpage: https://www.facebook.com/hanhtrinhlamcha102/ Website: https://hanhtrinhlamcha.com Email: hanhtrinhlamcha102@gmail.com S? ?i?n tho?i: 0336689093 ??a ch?: Ngõ 2 Hàm Nghi, M? ?ình 1, Nam T? Liêm, Hà N?i